ASKO vriezer kopen

ASKO vriezer kopen:

 

Bij kisten zijn de koelleidingen tegen de buitenzijde van de binnenwand en vaak ook van de bodem aangebracht. Soms ook bij het deksel.
Alle lekwarmte door de wanden wordt dan direct door het koelmiddel opgenomen. Indien men produkten moet invriezen, is het nodig de wanden waarim verdamperleidingen zijn opgenomen zoveel mogelijk vrij te maken van reeds ingevroren produkten.

ASKO vriezer kopen

De in te vriezen produkten kunnen dan tegen de wanden worden gelegd, zodat ze hun warmte snel kunnen afgeven door geleiding. In vriescellen met geforceerde luchtcirculatie is dit uiteraard niet nodig.

Is de diepvriezer een kist, De in te vriezen produkten kunnen dan tegen de wanden worden gelegd, zodat ze hun warmte snel kunnen afgeven door geleiding. Invriescellen met geforceerde luchtcirculatie is dit uiteraard niet nodig.

ASKO vriezer kopen

Is de diepvriezer een kist, dan is de vriesruimte veelal door tussenschotten, die eveneens zijn gekoeld, vam de bewaarruimte gescheiden.
Dit om te voorkomen dat de warmte van nieuw ingebrachte produkten de temperature van reeds ingevroren produkten ontoelaatbaar doet stijgen. Deze mag niet hoger dan -18 C worden . Bij kasten worden de schappen gekoeld. Get zijn a.h.w. gekoelde tussenschotten.

ASKO vriezer kopen

Er is daardoor een geode warmteoverdracht vande produkten naar de schappen mogelijk. Lekwarmte  door de wanden passeert de produkten alvorens te worden afgevoerd door het koellichaam.
De deur is meestal dunner van isolatie dan de wanden en een groter wamtelek door de deur is het gevolg.
ASKO vriezer kopen

Bovendien is de wamtelek bij afdichting moeilijker tegen te gaan dan bij de dekselafdichting van een kist. De temperatuur zal in  deurvakken dan ook niet altijd  aan de norm van -18 C voldoen. Alleen dat gedeelte van het inwendige volume van kist of kast, waar de temperatuur in de bewaarstand van de thermostat < -18 C is, wordt tot de netto (nuttige) inhoud gerekend.
De verhouding: Netto inhoud delen door uitwnedig volume.